Aktualności


02.01.2012
Zmiana lokalizacji Oddziału
Uprzejmie informujemy, iż z dniem 5 czerwca 2009 r. NTT Grupa Doradcza Sp. z o. ... »ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
tel. +48 22 595 41 45
fax. +48 22 595 41 55
e-mail: biuro@grupantt.pl
   Doradztwo  |  Szkolenia

Doradztwo dla Zamawiającego

Oferowane przez NTT Grupę Doradczą Sp. z o.o. usługi doradcze mogą polegać w szczególności na:

 • kompleksowym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania,
 • sporządzaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz stosownych ogłoszeń,
 • weryfikacji dokumentów przygotowanych przez Zamawiającego,
 • analizie zasadności złożonych protestów ,
 • reprezentacji przed Krajową Izbą Odwoławczą,
 • nadzorze nad udzielanym przez Zamawiającego zamówieniem,
 • oceną możliwości dokonania zmiany zawartej umowy,
 • opracowaniu Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej,
 • opracowaniu Regulaminu udzielania zamówień,
 • przygotowaniu wystąpień do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych i ich monitorowanie,
 • sporządzaniu opinii prawnych,
 • udzielaniu bieżących konsultacji,

a także doradztwie przy innych czynnościach związanych z udzielaniem zamówień publicznych w tym także audyt przeprowadzonych postępowań, projektowanie i wdrażanie systemu udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez podmioty zobligowane do stosowania prawa zamówień publicznych. Osobną materię w tym zakresie pełnią rozwiązania logistyczne i formalnoprawne udzielania zamówień cywilnych.

Dodatkowo NTT Grupa Doradcza Sp. z o. o. oferuje usługę polegającą na przygotowaniu i przeprowadzenia postępowania w imieniu i na rzecz Zamawiającego na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.).
Ww. usługa gwarantuje profesjonalne i transparentne przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poza siedzibą Zamawiającego.

 

Doradztwo dla Wykonawcy

Oferowane przez NTT Grupę Doradczą Sp. z o. o. usługi doradcze mogą polegać w szczególności na:

 • pomocy przy sporządzeniu wniosku/oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne,
 • weryfikacji pobranych od Zamawiającego dokumentów postępowania o zamówienie publiczne pod kątem zgodności z ustawą Prawo zamówień publicznych,
 • sporządzaniu zapytań do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
 • sporządzaniu środków ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga do Sądu),
 • reprezentacji przed Krajową Izbą Odwoławczą,
 • reprezentowaniu Wykonawcy na otwarciu ofert,
 • sporządzaniu opinii prawnych,
 • kompleksowej obsłudze w trakcie realizacji umowy o zamówienie publiczne,
 • udzielaniu bieżących konsultacji.