Aktualności


02.01.2012
Zmiana lokalizacji Oddziału
Uprzejmie informujemy, iż z dniem 5 czerwca 2009 r. NTT Grupa Doradcza Sp. z o. ... »ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
tel. +48 22 595 41 45
fax. +48 22 595 41 55
e-mail: biuro@grupantt.pl

12.12.2008
Nowelizacja ustawy Pzp. (27.12.2008.)

W dniu 27 grudnia 2008 r. wchodzi w życie  ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 220 poz. 1420). Poniżej prezentujemy tekst rzeczonej ustawy: W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) w art. 4 po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:     „5a) zamówień w ramach realizacji polskiej pomocy zagranicznej udzielanych przez jednostki wojskowe w rozumieniu przepisów o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa, jeżeli ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;”.

12.10.2007
Outsourcing zamówień

NTT Grupa Doradcza Sp. z o. o. oferuje usługę polegającą na przygotowaniu i przeprowadzenia postępowania w imieniu i na rzecz Zamawiającego na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.).Ww. usługa gwarantuje profesjonalne i transparentne przygotowanie i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poza siedzibą Zamawiającego.


Wybierz stronę archiwum: 1 2