Aktualności


02.01.2012
Zmiana lokalizacji Oddziału
Uprzejmie informujemy, iż z dniem 5 czerwca 2009 r. NTT Grupa Doradcza Sp. z o. ... »ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
tel. +48 22 595 41 45
fax. +48 22 595 41 55
e-mail: biuro@grupantt.pl

05.02.2009
Nowelizacja ustawy Pzp. (20.02.)

W dniu 20 lutego 2009 r. wchodzi w życie  ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2009 r. Nr 19 poz. 101) wprowadzająca zmiany w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.).

Poniżej prezentujemy rzeczone zmiany:

1) w art. 2 uchyla się pkt 4;

2) w art. 3 ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) podmioty, z którymi zawarto umowę na roboty bodowlane na podstaiwe ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2009 r., Nr 19, poz. 101), w zakresie, w jakim udzielają zamówienia w celu jej wykonywania";

3) w art. 4 dodaje się pkt 12 w brzmieniu:

"12) koncesji na roboty budowlane oraz koncesji na usługi w rozumieniu ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi.";

4) w Dziale III tytuł rozdziału 4 otrzymuje brzmienie: "Rozdział 4. Udzielenie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych";

5) uchyla się art. 128-130;

6) w art. 131 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1.    Podmiot, z którym zawarto umowę koncesji na roboty budowlane na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi, zwany dalej „koncesjonariuszem”, który jest zamawiającym w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1-3a i 5, jest obowiązany stosować przepisy ustawy do udzielania zamówień wynikających z wykonywania koncesji.”;

 7)   w art. 142 w ust. 4 uchyla się pkt 4.

 

 

 

 

 

 


« Zobacz pozostałe wpisy